Hòa thượng Thích Thanh Nhã thuyết pháp về tích Vu Lan

Trong nước 09:20 16/8/2013

Chữ Hiếu cần được thể hiện trong hàng ngày chứ không phải chờ đến tiết Vu Lan mới nghĩ đến cao lao cha mẹ.