Đâm dao tại trung tâm thương mại ở Australia, 4 người chết