Cách dùng cụm từ 'screw up"

Cô Moon Nguyen cho biết 'screw up' được dùng khá phổ biến, ví dụ trong câu 'The kids really screwed up my vacation'.

Giáo dục Thứ hai, 25/5/2020, 04:00 (GMT+7)