Phân biệt cách dùng 'look' và 'look like'

"Look" cộng với tính từ, trong khi "look like" được theo sau bởi danh từ hoặc một câu hoàn chỉnh. 

Nguồn: TalkEnglish

Giáo dục Thứ sáu, 21/12/2018, 11:52 (GMT+7)