Đoàn đại sứ vỗ tay, lắc lư khi xem nghi lễ hầu đồng ngày đầu năm - Video Embed