Thủ tướng Anh được cảnh sát giải cứu khi cách vụ khủng bố chỉ 40 mét - Video Embed