Khu trục hạm Mỹ đâm tàu hàng có thể do lỗi kíp trực đêm - Video Embed