Bão Damrey tấn công Khánh Hoà, Phú Yên 6 tiếng - Video Embed