Bão Damrey hoành hành ở Khánh Hòa - Phú Yên - Video Embed