Cách đọc đúng âm 's' và 'sh' trong tiếng Anh

Nhiều người đọc từ "sue" và "shoe" giống nhau do không phân biệt được hai âm gió /s/ và /ʃ/. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ hai, 2/4/2018, 08:08 (GMT+7)