Cách dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Giới từ "in" được dùng trước mùa, thế kỷ trong khi giới từ "at" đứng trước thời gian chính xác, cụ thể. 

Watch and Learn English

Giáo dục Thứ ba, 6/6/2017, 13:57 (GMT+7)

Loading