Diễn đạt 'làm việc kém năng suất' trong tiếng Anh

Nếu làm việc với ít nỗ lực hơn mức cần thiết, bạn có thể diễn đạt bằng cụm động từ "slack off". 

American English

Giáo dục Chủ nhật, 22/4/2018, 07:00 (GMT+7)