'How are you today?', câu hỏi thường bị phát âm sai

Đối với dạng câu hỏi Wh-question, cần hạ giọng ở cuối câu. Nhiều người Việt Nam chưa phát âm chính xác từng từ trong câu hỏi đơn giản này. 

Giáo dục Thứ sáu, 23/12/2016, 02:00 (GMT+7)