Làm thế nào cắt bánh vuông thành năm phần bằng nhau?

Bạn hãy chia cạnh hình vuông thành năm phần bằng nhau, cứ mỗi bốn phần lại đánh một dấu. Nối các dấu với tâm bánh sẽ tạo thành đường cắt.

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ sáu, 15/3/2019, 04:00 (GMT+7)

Loading