Não bộ hoạt động tốt nhất ở thời điểm nào?

8-9h là thời điểm vàng để não bộ ghi nhớ và phân tích thông tin. 11-12h, hoạt động trí tuệ bị suy giảm.

Đồ họa: Bright Side

Giáo dục Thứ hai, 6/11/2017, 04:00 (GMT+7)