VnExpress
Background Video

Phân biệt cách dùng 'in', 'at', 'on' khi chỉ địa điểm

'In' chỉ vị trí bên trong một cái gì đó, 'at' chỉ vị trí cụ thể trong khi 'on' dùng cho vị trí trên bề mặt. 
Giáo dục  03:00 - 19/6

Watch and Learn English

 
 
 Tags

giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Anh

phân biệt in at on

học tiếng Anh

giới từ tiếng Anh

phân biệt giới từ

 
vnexpress