Phân biệt 'shame' và 'guilt'

"Shame" là cảm giác xấu hổ, bẽ mặt; trong khi "guilt" chỉ cảm giác tội lỗi, ăn năn. 

YaleUniversity

Giáo dục Thứ tư, 11/4/2018, 06:00 (GMT+7)