5 tiêu chí cho phép chiếm nhà người khác ở Mỹ

Với quy định "sở hữu nghịch", người xâm phạm tư gia có thể nghiễm nhiên trở thành chủ nhà nếu thỏa mãn 5 tiêu chí.

Pháp luật Thứ sáu, 24/7/2020, 00:00 (GMT+7)