VnExpress
Background Video

Đại hội VI quyết tâm đổi mới

Ngày 18/12/1986, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thời sự  09:12 - 21/12/2016
 
 
 Tags

đổi mới cải cách

bao cấp

cải cách tiền tệ

đổi tiền 1986

Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Nói và làm

quyết tâm đổi mới

đại hội đại biểu

đại hội VI

 
vnexpress