Virus truyền sang người bằng cách nào?

Virus không có khả năng lây sang người ngay từ đầu mà trải qua quá trình tiến hóa phức tạp với nhiều đột biến để thích nghi với vật chủ là con người.

Khoa học Thứ sáu, 8/5/2020, 19:00 (GMT+7)