Bài hát tiếng Anh về động vật

Chân dung 05:01 11/10/2012

Một bài hát giúp cho trẻ em ghi nhớ từ vựng và biết về những tên của các động vật con.