'Comfortable' được phát âm thế nào

Có hai cách đọc, thứ nhất đọc gồm 3 âm tiết /ˈkʌmf-tə-bəl/ (“or” là âm câm, không đọc). Cách thứ hai, từ này bao gồm 4 âm tiết /ˈkʌm-fər-tə-bəl/ (đọc cả “or”).

Giáo dục Thứ sáu, 12/8/2016, 00:00 (GMT+7)