Nghĩa khác của từ 'elephant'

'Elephant' nghĩa là con voi, nhưng cụm 'a white elephant' có nghĩa là "bỏ thì thương, vương thì tội" trong tiếng Việt.

Giáo dục Chủ nhật, 21/1/2024, 10:10 (GMT+7)