Hướng dẫn đăng ký tạm trú online

Người dân có thể thực hiện 5 bước trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID để thực hiện khai báo đăng ký tạm trú online.

Số hóa Thứ năm, 20/6/2024, 09:05 (GMT+7)