Nói lời phải giữ lấy lời

Đã hứa với con trẻ thì nên làm ngay, nhất định không được thất tín.

Thời sự Thứ tư, 17/10/2012, 06:39 (GMT+7)