Derniers Baisers - Laurent Vouzly

Phiên bản tiếng Pháp của bài hát nổi tiếng "Sealed with a Kiss".

Giải trí Thứ tư, 11/6/2014, 08:00 (GMT+7)