Nhân viên ngành điện cắt cáp tại tủ viễn thông

17:36 14/11/2013

Hai nhân viên dùng kìm lớn để cắt cáp internet tại một tủ chứa gắn trên cột điện.