'Kilometer' - từ tiếng Anh thường phát âm sai

Từ kilometer có 4 âm tiết, với trọng âm rơi vào -lo-, đọc là ki-lo-me-ter /kɪˈlɒ mɪ tər/.

Giáo dục Chủ nhật, 7/8/2016, 00:00 (GMT+7)