'Video' - từ tiếng Anh thường bị phát âm sai

Từ video trong tiếng Anh thường bị phát âm sai là vi-deo hoặc vi-đeo. Thật ra, từ này có 3 âm tiết /ˈvɪ-di-ˌoʊ/, với trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên, trọng âm phụ rơi vào âm tiết cuối.

Giáo dục Thứ tư, 3/8/2016, 09:33 (GMT+7)