Diễn đạt 'hồi phục' trong tiếng Anh

Khi vừa khỏi ốm, bạn có thể nói ngắn gọn "I'm back on my feet". 

English Idioms TV

Giáo dục Chủ nhật, 11/2/2018, 06:00 (GMT+7)