VnExpress
Background Video

Diễn đạt 'hồi phục' trong tiếng Anh

Khi vừa khỏi ốm, bạn có thể nói ngắn gọn "I'm back on my feet". 
Giáo dục  06:00 - 11/2

English Idioms TV

 
 
 Tags

tiếng Anh

diễn đạt

cách nói

học tiếng Anh

giao tiếp tiếng Anh

 
vnexpress