Sắp xếp trật tự tính từ trong câu tiếng Anh

Từ hạn định như "your", "my", "her" đứng đầu tiên, sau đó đến các tính từ chỉ quan điểm, kích cỡ, hình dạng...

Oxford Dictionaries

Giáo dục Thứ bảy, 28/10/2017, 01:00 (GMT+7)