5 lần thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam

Trước khi từ Thái Lan trở về chùa Từ Hiếu tịnh dưỡng vào năm 2018 cho đến ngày viên tịch, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có 4 lần về Việt Nam để hoằng pháp.

Thời sự Thứ bảy, 22/1/2022, 11:41 (GMT+7)