'Hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức'

Điểm nhấn của Nghị quyết lần này là Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo...

Khánh Hoàng - Thiên Trí

Thời sự Thứ bảy, 12/5/2018, 23:34 (GMT+7)