'Thành phố trẻ' - Mắt Ngọc

Một trong những bài hát tiêu biểu viết về Sài Gòn.

Giải trí Thứ tư, 22/4/2015, 13:53 (GMT+7)