Diễn tả hoạt động ăn uống với 'whip up', 'dig in'

"Whip up" có nghĩa chuẩn bị nhanh thứ gì đó để ăn, "dig in" có nghĩa bắt đầu ăn. 

American English

Giáo dục Chủ nhật, 13/5/2018, 07:00 (GMT+7)